Vragen

De meest gestelde vragen over de aanpak Thorbeckeweg

Aanpak Thorbeckeweg - N516

 • Waarom is een aanpak nodig?

  In Zaanstad Zuid zijn in de afgelopen jaren diverse knelpunten ontstaan qua doorstroming en verkeersveiligheid. Het openbaar vervoer staat vaak in de file, de oversteek voor fietsers en voetgangers is onveilig en bewoners in de directe omgeving van deze wegen ondervinden overlast van het verkeer. De komende jaren groeit het aantal auto’s van ongeveer 48.000 per dag naar 62.000 in 2030. Door de ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en bedrijventerreinen in Zaanstad zal de verkeersdruk nog meer toenemen. Het gaat om ontwikkelingen zoals het Hembrugterrein, bedrijventerrein Hoogtij en de transformatie van de Achtersluispolder.

 • Wat houdt de voorkeursoplossing in?

  In de voorkeursoplossing wordt de verkeersstructuur van de Thorbeckeweg – N516 aangepast. Zo komt er ter hoogte van kruising Vijfhoek (Thorbeckeweg-Wibautstraat) een ongelijkvloerse onderdoorgang (tunnel) voor het oost-west verkeer en vice versa. Het verkeer dat richting de Wibautstraat en of Noorder IJ- en Zeedijk wil afslaan, rijdt via het maaiveld.
  Daarnaast komt ter hoogte van bus- fietsbrug de Vlinder een nieuwe aansluiting ter vervanging van de afgesloten Westkolkdijk. Bedrijventerrein de Ambacht blijft aangesloten op de N516. Er komt geen nieuwe verbinding naar Poelenburg.

  Ter hoogte van de op- en afritten A8 worden enkele rijstroken toegevoegd, Bij bedrijventerrein Skoon komt een fietstunnel zodat fietsers vlot en veilig onder de Verlengde Stellingweg kunnen fietsen.

  Het openbaar vervoer gaat rijden via de nieuwe aansluiting bij de Vlinder over de N516 via busbanen richting kruising de Vijfhoek en vice versa.
  Het fietsverkeer krijgt een kortere en makkelijkere oversteek ter hoogte van kruising de Vijfhoek, hier hoeven nu slechts 3 rijstroken over gestoken in plaats van 7 in de bestaande situatie.

  Kijk hier voor afbeeldingen van de nieuwe situatie.

 • Uit welke fases bestaat het project?

  Het project Verkeersaanpak Thorbeckeweg bestaat uit 4 fasen: Planning - Thorbeckeweg 

  Het project bevindt zich nu in de realisatiefase.

  Verkenningsfase
  Planstudiefase
  Planuitwerkingsfase
  Realisatiefase


 • Wat is de planning?

  Hieronder ziet u de meest actuele planning.

  Gunning opdracht: juli 2023
  Afronding conditionering: november 2023
  Start uitvoering hoofdaannemer: zomer 2023
  Oplevering: december 2027

  Op de pagina Planning vindt u per fase een uitleg. 

 • Op welke manier wordt er rekening gehouden met de natuur, flora & fauna?

  In 2020 en 2021 hebben we een uitgebreide inventarisatie gedaan van alle flora en fauna. Voor de beschermde diersoorten in het gebied hebben we maatregelen genomen. Zo hebben we vleermuiskasten opgehangen, zodat vleermuizen een nieuw thuis krijgen. Ook de bomenkap en mogelijke locaties waar we nieuwe bomen terug willen plaatsen, hebben onze volledige aandacht.

 • Krijg ik meer geluidsoverlast?

  In de voorbereiding van het project is een geluidsonderzoek uitgevoerd. Dit geluidsonderzoek heeft als doel te beoordelen of de nieuwe situatie (dus inclusief onderdoorgang) voldoet aan de geluidsgrenswaarden (maximale geluid dat wegverkeer mag veroorzaken ten opzichte van bijvoorbeeld woningen) uit de wet. 

  Het resultaat van het onderzoek is dat wij in de nieuwe situatie maatregelen moeten treffen om te voldoen aan deze geluidgrenswaarden. Dat betekent dat de bestaande geluidsschermen (weerszijden van de Thorbeckeweg tussen de Dr. J.M. den Uylbrug tot aan bedrijventerrein aan de zuidzijde Thorbeckeweg) deels worden vervangen en uitgebreid (in lengte) richting het kruispunt. 

  Daarnaast worden de wanden van de onderdoorgang bekleed met geluidsabsorberend materiaal (om reflecties en galm zoveel als mogelijk te voorkomen) en brengt de aannemer een geluidsreducerende deklaag (asfalt) aan op de weg. Door de aannemer deze maatregelen te laten uitvoeren, voldoet de nieuwe situatie dus - net zoals de oude situatie - aan de regels die gelden voor geluid afkomstig van een weg.

 • Hoe gaan de geluidsschermen eruitzien?

  De geluidschermen worden in 2023/2024 ontworpen door de aannemer. De gemeente stelt een aantal randvoorwaarden aan de uitwerking van de geluidschermen. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen door de wensen van de bewoners, supervisor van Zaanstad en de welstandcommissie. Eén van de voorwaarden is dat er veel groen en transparantie in de schermen terug moet komen.

 • Hebben de ontwikkelingen rondom stikstof invloed op dit project?

  Om de hoeveelheid stikstof tijdens de uitvoeringsfase en in de nieuwe situatie (als de onderdoorgang in gebruik is) te bepalen, hebben we een berekening laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat in de nieuwe situatie geen extra stikstof vrijkomt. In de fase van het aanleggen van de onderdoorgang is er wel een toename van stikstofuitstoot. Deze uitstoot is lager dan de geldende stikstof grenswaarde. Op basis van deze uitkomsten hebben wij een vergunning aangevraagd bij de omgevingsdienst Noord-Holland Noord. In november 2021 hebben zij een zogenaamd “positief weigeringsbesluit” afgegeven. Dit wil zeggen, dat het project is vrijgesteld van het verkrijgen van een vergunning van de natuurbeschermingswet voor stikstof.

 • Hoe zit het met de doorstroming van het verkeer als er gewerkt wordt?

  Het uitvoeren van de plannen gaat in (bouw)fases. Niet alle maatregelen worden tegelijk aangepakt. Met de aannemer die de uitvoering gaat doen, bekijken we op welke manier het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt tijdens de werkzaamheden. Op dit moment is nog niet te zeggen wat dit voor het verkeer betekent. Daarnaast kijken we hoe het openbaar vervoer tijdens de bouwfase rijdt en naar de bereikbaarheid van de hulpdiensten.

 • Wordt er ook rekening gehouden met innovaties zoals zelfrijdende auto's, elektrisch rijden, oplaadstations en dergelijke?

  Voor het merendeel van deze innovaties geldt dat hiervoor landelijke programma’s zijn opgesteld. In het project Aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg – N516 wordt bij het aanbesteden rekening gehouden met het inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het plaatsen van ‘slimme stoplichten'.

 • Hoe kan ik in contact komen of een reactie geven?

  Op deze website kunt u in het contactformulier een reactie achterlaten.

 • Zijn de woningbouw- en bedrijventerreinplannen van Zaanstad ook onderdeel van het project?

  Nee. De woningbouw- en bedrijventerreinplannen zijn geen onderdeel van het project. Goede bereikbaarheid van toekomstige woningbouwplannen in het gebied is een belangrijke voorwaarde. Om die reden wordt hier in het project wel rekening mee gehouden, zodat verwachte verkeerstoename als gevolg van meer woningen in het gebied opgevangen worden.

 • Wie zijn betrokken in het project?

  Het project is een samenwerking van 4 overheden, namelijk Vervoerregio Amsterdam, gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan en provincie Noord-Holland.

  Vanuit de omgeving zijn diverse professionele stakeholders betrokken in een begeleidingsgroep. Het gaat hier om onder meer de Bedrijvenverenigingen Ambacht, Achtersluispolder, Zaandelta, bewonersverenigingen Poelenburg, Zijkanaal H en Zaandam Zuid, Connexxion, Fietsersbond en de Zaanse Natuur & Milieu organisaties.
  Ook zijn er klankbordgroepen bestaande uit geïnteresseerde bewoners en bedrijven.


 • Waarom komt er geen ontsluiting naar de Poelenburg?

  Een aansluiting met Poelenburg is in de verkenningsfase uitgebreid onderzocht. Er zijn ontwerpen gemaakt, het verkeerskundige effect is berekend, kosten zijn in beeld gebracht, een MKBA (Maatschappelijk Kosten Baten Analyse) is uitgewerkt en het draagvlak voor deze oplossing is getoetst.

  Uit deze onderzoeken is gebleken dat de kosten voor een aansluiting met Poelenburg erg hoog zijn. Bovendien blijkt dat dit de problemen bij de Vijfhoek niet zou oplossen. Ook is er bij een groot deel van omwonenden geen draagvlak . De nu rustige stadsstraat Poelenburg zou ongeveer 15.000 extra voertuigen per dag moeten gaan verwerken. Dit betekent dat deze straat breder zou moeten worden. Dit gaat ten koste van groen, parkeerplaatsen, de breedte van de stoep, de rotonde en de volkstuinen. Met name de direct omwonenden hebben daar fel op gereageerd. Dit alles heeft er voor gezorgd dat een aansluiting met Poelenburg het niet heeft gehaald.

Contact

Staat uw vraag niet op de site, neem dan contact met ons op.

U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring