Vragen

De meest gestelde vragen over de aanpak Thorbeckeweg

Aanpak Thorbeckeweg

 • Waarom is een aanpak nodig?

  In Zaanstad Zuid zijn in de afgelopen jaren diverse knelpunten ontstaan qua doorstroming en verkeersveiligheid. Het openbaar vervoer staat vaak in de file, de oversteek voor fietsers en voetgangers is onveilig en bewoners in de directe omgeving van deze wegen ondervinden overlast van het verkeer. Anno 2018 gebruiken dagelijks zo’n 43.000 voertuigen per dag deze wegen. De groei op deze as is de afgelopen jaren al stevig te noemen en deze zet zich door in de komende jaren. Door de ontwikkelingen op verschillende woningbouw en bedrijventerreinen in Zaanstad zal de verkeersdruk nog meer toenemen. Het gaat om ontwikkelingen zoals het Hembrugterrein, bedrijventerrein Hoogtij en transformatie Achtersluispolder. Verwacht wordt dat in 2030 het verkeer gegroeid is tot 62.000 voertuigen per dag.

 • Uit welke fases bestaat het project?

  Het project Verkeersaanpak Thorbeckeweg bestaat uit 4 fasen:

  Verkenning

  De verkenning is afgerond in de zomer van 2018. Tijdens de verkenning zijn 3 varianten tegen elkaar afgewogen. De afwegingsnotitie is terug te vinden onder documenten . Er is een uitgebreide probleemanalyse opgesteld en er zijn veel verschillende alternatieven en ontwerpen afgewogen. Uit de verkenning is naar voren gekomen dat er 3 kansrijke oplossingen zijn die de knelpunten kunnen aanpakken. Deze oplossingen zijn in schetsontwerpen uitgewerkt, gesimuleerd in computersoftware en doorgerekend qua kosten. Daaruit is qua oplossend vermogen, inpasbaarheid en draagvlak een voorlopige voorkeur naar voren gekomen.

  Planstudie

  De planstudie fase is in de zomer van 2019 afgerond. In deze fase is de voorlopige voorkeursoplossing uitgewerkt tot een gedetailleerd ontwerp. Ook is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en maakbaarheid van de voorkeur. Het gaat om onderzoeken naar luchtkwaliteit, geluid, flora & fauna, bodem en dergelijke. Daarnaast heeft met omwonenden in de vorm van klankbordgroepen en inloopbijeenkomsten afstemming plaatsgevonden. Uit deze fase is naar voren gekomen dat er een definitieve voorkeursoplossing is. De fase is afgesloten met een formele reactie periode waarop iedereen een reactie op het plan mocht geven. De reactienota is op de website terug te vinden, onder het kopje Documenten. 

  Planuitwerking

  Het project bevindt zich nu in de planuitwerking. In deze fase wordt het ontwerp nog gedetailleerder uitgewerkt. Het gaat om een gedetailleerde beschrijving van constructies, (zoals een ongelijkvloerse kruising, fietsoversteken en degelijke) risico’s, eisen tijdens de bouw, materiaalgebruik en dergelijke. Ook worden voorbereidingen getroffen om het ontwerp te kunnen aanbesteden in de realisatiefase. De planuitwerking duurt naar verwachting tot eerste kwartaal 2021.

  Realisatiefase

  In de realisatiefase wordt de aanbesteding gestart. Er worden aanbestedingsdocumenten beschreven en wordt het project conform wet- en regelgeving aanbesteed aan meerdere aannemers. Op basis van de beste inschrijving qua kwaliteit en kosten wordt een aannemer gekozen die de realisatie gaat uitvoeren. Na selectie van de winnende aannemer zal enkele maanden daarna daadwerkelijk met het werk begonnen worden.


 • Wat houdt de voorkeursoplossing in?

  In de voorkeursoplossing wordt de verkeersstructuur van de Thorbeckeweg – N516 aangepast. Zo komt er ter hoogte van kruising Vijfhoek (Thorbeckeweg-Wibautstraat) een ongelijkvloerse onderdoorgang (tunnel) voor het oost-west verkeer en vice versa. Het verkeer dat richting de Wibautstraat en of Noorder IJ- en Zeedijk wil afslaan, rijdt via het maaiveld.
  Daarnaast komt ter hoogte van bus- fietsbrug de Vlinder een nieuwe aansluiting ter vervanging van de afgesloten Westkolkdijk. Bedrijventerrein de Ambacht blijft aangesloten op de N516. Er komt geen nieuwe verbinding naar Poelenburg.

  Ter hoogte van de op- en afritten A8 worden enkele rijstroken toegevoegd, Bij bedrijventerrein Skoon komt een fietstunnel zodat fietsers vlot en veilig onder de Verlengde Stellingweg kunnen fietsen.

  Het openbaar vervoer gaat rijden via de nieuwe aansluiting bij de Vlinder over de N516 via busbanen richting kruising de Vijfhoek en vice versa.
  Het fietsverkeer krijgt een kortere en makkelijkere oversteek ter hoogte van kruising de Vijfhoek, hier hoeven nu slechts 3 rijstroken over gestoken in plaats van 7 in de bestaande situatie.


 • Wordt er ook rekening gehouden met innovaties zoals zelfrijdende auto's, elektrisch rijden, oplaadstations en dergelijke?

  Voor het merendeel van deze innovaties geldt dat hiervoor landelijke programma’s zijn opgesteld. In het project Aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg wordt rekening mee gehouden met inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het plaatsen van ‘slimme stoplichten'. Daarnaast wordt onderzocht of laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen een onderdeel wordt van het project.
  Meer informatie over de landelijke ontwikkelingen kunt u terugvinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mobiliteit-nu-en-in-de-toekomst


 • Waar kan ik mijn reactie achterlaten?

  Op deze website kunt u in het contactformulier een reactie achterlaten.

 • Hoe en wanneer kan ik reageren of meedenken?

  In het najaar worden er weer klankbordgroepen georganiseerd. In deze bijeenkomsten denken en praten omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden mee over het project. Als u zich wilt aanmelden voor een klankbordgroep dan is dat mogelijk via deze website door een email te sturen naar thorbeckeweg@zaanstad.nl.

  Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd mailen naar thorbeckeweg@zaanstad.nl.

  Om de uitvoering van het project mogelijk te maken moet het bestaande bestemmingsplan worden aangepast. De start van deze formele procedure staat nu gepland eerste/tweede kwartaal 2021. Na de publicatie in de lokale dagbladen van het ontwerpbestemmingsplan heeft u zes weken de tijd om uw zienswijze aan de raad kenbaar te maken. .
 • Wat is de planning?

  Op de pagina Planning vindt u per fase een uitleg. 

 • Zijn de woningbouw- en bedrijventerreinplannen van Zaanstad ook onderdeel van het project?

  Nee. De woningbouw- en bedrijventerreinplannen zijn geen onderdeel van het project. Goede bereikbaarheid van toekomstige woningbouwplannen in het gebied is een belangrijke voorwaarde. Om die reden wordt hier in het project wel rekening mee gehouden zodat verwachte verkeerstoename als gevolg van meer woningen in het gebied opgevangen worden.

 • Wie zijn betrokken in het project?

  Het project is een samenwerking van 5 overheden, namelijk Vervoerregio Amsterdam, gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat. Daarnaast is er regelmatig contact met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij zijn verantwoordelijk voor het aanliggende project Corridorstudi Amsterdam-Hoorn. Ook is er veel afstemming met het project Transformatie Achtersluispolder van de gemeente Zaanstad.
  Vanuit de omgeving zijn diverse professionele stakeholders betrokken in een Begeleidingsgroep. Het gaat hier om onder meer de Bedrijvenverenigingen Ambacht, Achtersluispolder, Zaandelta, bewonersverenigingen Poelenburg, Zijkanaal H en Zaandam Zuid, Connexxion, Fietsersbond en de Zaanse Natuur & Milieu organisaties.
  Tevens zijn er klankbordgroepen bestaande uit geïnteresseerde bewoners en bedrijven die zich aangemeld hebben via de website . U kunt een klankbordgroep bijwonen door zich aan te melden via het contactformulier op deze website.


 • Op welke manier wordt er rekening gehouden met de natuur, flora & fauna?

  Er wordt een inventarisatie gemaakt van alle aanwezige flora & fauna. Hieruit zal moeten blijken of en op welke wijze maatregelen nodig zijn voor de aanwezige (beschermde) dier- en plantensoorten. Ook wordt in kaart gebracht waar bomen al dan niet gekapt moeten worden en waar we bomen kunnen herplanten.

 • Krijg ik meer geluidsoverlast?

  Er wordt onderzocht welke geluidseffecten te verwachten zijn. Hiervan wordt in beeld gebracht of er wettelijk gezien aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van geluidsschermen.

 • Hebben de ontwikkelingen rondom stikstof invloed op dit project?

  We houden de ontwikkelingen rondom de stikstofmaatregelen nauw in de gaten. Voor het project  Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg wordt in de komende maanden een effect berekening uitgevoerd door een ingenieursbureau. Het gaat om een zogenaamde AERIUS berekening. Daaruit moet blijken in hoeverre extra maatregelen noodzakelijk zijn op het gebied van stikstof. 

 • Waarom komt er geen ontsluiting naar de Poelenburg?

  Een aansluiting met Poelenburg is in de verkenningsfase uitgebreid onderzocht. Er zijn ontwerpen gemaakt, het verkeerskundige effect is berekend, kosten zijn in beeld gebracht, een MKBA (Maatschappelijk Kosten Baten Analyse) is uitgewerkt en het draagvlak voor deze oplossing is getoetst. 

  Uit deze onderzoeken is gebleken dat de kosten voor een aansluiting met Poelenburg erg hoog zijn. Bovendien blijkt dat dit de problemen bij de Vijfhoek niet zou oplossen. Ook is er bij een groot deel van omwonenden geen draagvlak . De nu rustige stadsstraat Poelenburg zou ongeveer 15.000 extra voertuigen per dag moeten gaan verwerken. Dit betekent dat deze straat breder zou moeten worden. Dit gaat ten koste van groen, parkeerplaatsen, de breedte van de stoep, de rotonde en de volkstuinen. Met name de direct omwonenden hebben daar fel tegen gereageerd. Dit alles heeft er voor gezorgd dat een aansluiting met Poelenburg het niet heeft gehaald.

 • Hoe gaan de geluidsschermen er uit zien?

  Dat is nu nog niet bekend. Omwonenden hebben het verzoek gedaan om schermen te plaatsen met groene planten. Dit verzoek wordt onderzocht.

 • Hoe zit het met de doorstroming van het verkeer als er gewerkt wordt?

  Het uitvoeren van de plannen gaat in fases.  Niet alle maatregelen worden tegelijk aangepakt. Met de aannemer die de uitvoering gaat doen, wordt bekeken op welke manier het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt tijdens de werkzaamheden.  Ook worden hier omwonenden en bedrijven bij betrokken.  Op dit moment is nog niet te zeggen wat dit voor het verkeer betekent.

  Daarnaast wordt onderzocht hoe het openbaar vervoer tijdens de bouwfase rijdt. Ook wordt gekeken naar de bereikbaarheid van de hulpdiensten.

Contact

Staat uw vraag niet op de site, neem dan contact met ons op.

U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring