Vragen

De meest gestelde vragen over de aanpak Thorbeckeweg

Aanpak Thorbeckeweg

 • Waarom is een aanpak nodig?

  In Zaanstad Zuid zijn in de afgelopen jaren diverse knelpunten ontstaan qua doorstroming en verkeersveiligheid. Het openbaar vervoer staat vaak in de file, de oversteek voor fietsers en voetgangers is onveilig en bewoners in de directe omgeving van deze wegen ondervinden overlast van het verkeer. Anno 2018 gebruiken dagelijks zo’n 43.000 voertuigen per dag deze wegen. De groei op deze as is de afgelopen jaren al stevig te noemen en deze zet zich door in de komende jaren. Door de ontwikkelingen op verschillende woningbouw en bedrijventerreinen in Zaanstad zal de verkeersdruk nog meer toenemen. Het gaat om ontwikkelingen zoals het Hembrugterrein, bedrijventerrein Hoogtij en transformatie Achtersluispolder. Verwacht wordt dat in 2030 het verkeer gegroeid is tot 62.000 voertuigen per dag.

 • Wat houdt de voorkeursoplossing in?

  In de voorkeursoplossing wordt de verkeersstructuur van de Thorbeckeweg – N516 aangepast. Zo komt er ter hoogte van kruising Vijfhoek (Thorbeckeweg-Wibautstraat) een ongelijkvloerse onderdoorgang (tunnel) voor het oost-west verkeer en vice versa. Het verkeer dat richting de Wibautstraat en of Noorder IJ- en Zeedijk wil afslaan, rijdt via het maaiveld.
  Daarnaast komt ter hoogte van bus- fietsbrug de Vlinder een nieuwe aansluiting ter vervanging van de afgesloten Westkolkdijk. Bedrijventerrein de Ambacht blijft aangesloten op de N516. Er komt geen nieuwe verbinding naar Poelenburg.

  Ter hoogte van de op- en afritten A8 worden enkele rijstroken toegevoegd, Bij bedrijventerrein Skoon komt een fietstunnel zodat fietsers vlot en veilig onder de Verlengde Stellingweg kunnen fietsen.

  Het openbaar vervoer gaat rijden via de nieuwe aansluiting bij de Vlinder over de N516 via busbanen richting kruising de Vijfhoek en vice versa.
  Het fietsverkeer krijgt een kortere en makkelijkere oversteek ter hoogte van kruising de Vijfhoek, hier hoeven nu slechts 3 rijstroken over gestoken in plaats van 7 in de bestaande situatie.

  Kijk hier voor afbeeldingen van de nieuwe situatie.

 • Uit welke fases bestaat het project?

  Het project Verkeersaanpak Thorbeckeweg bestaat uit 4 fasen: Planning - Thorbeckeweg 


 • Wat is de planning?

  Op de pagina Planning vindt u per fase een uitleg. 

 • Op welke manier wordt er rekening gehouden met de natuur, flora & fauna?

  In 2020 en 2021 hebben we een uitgebreide inventarisatie gedaan van alle flora en fauna. Voor de beschermde diersoorten in het gebied hebben we maatregelen genomen. Zo hebben we vleermuiskasten opgehangen zodat vleermuizen een nieuw thuis krijgen. 

  Ook de bomenkap en mogelijke locaties waar we nieuwe bomen terug willen plaatsen,  zijn uitgewerkt. De kapvergunningen voor de bomenkap in 2022 zijn inmiddels verleend door de gemeente Zaanstad en Oostzaan. • Krijg ik meer geluidsoverlast?

  In het kader van het nieuwe bestemmingsplan hebben wij geluidsonderzoeken gedaan. Hieruit is gebleken dat er een beperkte toename van geluid is te verwachten door de onderdoorgang. Om de toename te beperken zijn wij wettelijk verplicht geluidschermen te plaatsen. Deze komen aan de bovenzijde, aan beide kanten, van de nieuwe onderdoorgang, vanaf de kruising Vijfhoek tot aan het begin van de nieuwe onderdoorgang aan de kant van de bestaande Den Uijlbrug.

 • Hoe gaan de geluidsschermen eruitzien?

  De geluidschermen worden in 2023/2024 ontworpen door de aannemer. De gemeente stelt een aantal randvoorwaarden aan de uitwerking van de geluidschermen. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen door de wensen van de bewoners, supervisor van Zaanstad en de welstandcommissie. Een van de voorwaarden is dat er veel groen en transparantie in de schermen terug moet komen.

 • Hebben de ontwikkelingen rondom stikstof invloed op dit project?

  Om de hoeveelheid stikstof tijdens de uitvoeringsfase en in de nieuwe situatie (als de onderdoorgang in gebruik is) te bepalen, hebben we een berekening laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat in de nieuwe situatie geen extra stikstof vrijkomt. In de fase van het aanleggen van de onderdoorgang is er wel een toename van stikstofuitstoot. Deze uitstoot is lager dan de geldende stikstof grenswaarde. Op basis van deze uitkomsten hebben wij een vergunning aangevraagd bij de omgevingsdienst Noord-Holland Noord. In november 2021 hebben zij een zogenaamd “positief weigeringsbesluit” afgegeven. Dit wil zeggen, dat het project is vrijgesteld van het verkrijgen van een vergunning van de natuurbeschermingswet voor stikstof.

 • Hoe zit het met de doorstroming van het verkeer als er gewerkt wordt?

  Het uitvoeren van de plannen gaat in fases.  Niet alle maatregelen worden tegelijk aangepakt. Met de aannemer, die de uitvoering gaat doen, bekijken we op welke manier het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt tijdens de werkzaamheden. Op dit moment is nog niet te zeggen wat dit voor het verkeer betekent.

  Daarnaast kijken we hoe het openbaar vervoer tijdens de bouwfase rijdt en naar de bereikbaarheid van de hulpdiensten.

 • Wordt er ook rekening gehouden met innovaties zoals zelfrijdende auto's, elektrisch rijden, oplaadstations en dergelijke?

  Voor het merendeel van deze innovaties geldt dat hiervoor landelijke programma’s zijn opgesteld. In het project Aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg wordt rekening mee gehouden met inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het plaatsen van ‘slimme stoplichten'. Daarnaast wordt onderzocht of laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen een onderdeel wordt van het project.
  Meer informatie over de landelijke ontwikkelingen kunt u terugvinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mobiliteit-nu-en-in-de-toekomst


 • Hoe kan ik in contact komen of een reactie geven?

  Op deze website kunt u in het contactformulier een reactie achterlaten.

 • Zijn de woningbouw- en bedrijventerreinplannen van Zaanstad ook onderdeel van het project?

  Nee. De woningbouw- en bedrijventerreinplannen zijn geen onderdeel van het project. Goede bereikbaarheid van toekomstige woningbouwplannen in het gebied is een belangrijke voorwaarde. Om die reden wordt hier in het project wel rekening mee gehouden zodat verwachte verkeerstoename als gevolg van meer woningen in het gebied opgevangen worden.

 • Wie zijn betrokken in het project?

  Het project is een samenwerking van 5 overheden, namelijk Vervoerregio Amsterdam, gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat. Daarnaast is er regelmatig contact met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij zijn verantwoordelijk voor het aanliggende project Corridorstudie Amsterdam-Hoorn. Ook is er veel afstemming met het project Transformatie Achtersluispolder van de gemeente Zaanstad.

  Vanuit de omgeving zijn diverse professionele stakeholders betrokken in een begeleidingsgroep. Het gaat hier om onder meer de Bedrijvenverenigingen Ambacht, Achtersluispolder, Zaandelta, bewonersverenigingen Poelenburg, Zijkanaal H en Zaandam Zuid, Connexxion, Fietsersbond en de Zaanse Natuur & Milieu organisaties.
  Ook zijn er klankbordgroepen bestaande uit geïnteresseerde bewoners en bedrijven die zich aangemeld hebben via de website .


 • Waarom komt er geen ontsluiting naar de Poelenburg?

  Een aansluiting met Poelenburg is in de verkenningsfase uitgebreid onderzocht. Er zijn ontwerpen gemaakt, het verkeerskundige effect is berekend, kosten zijn in beeld gebracht, een MKBA (Maatschappelijk Kosten Baten Analyse) is uitgewerkt en het draagvlak voor deze oplossing is getoetst. 

  Uit deze onderzoeken is gebleken dat de kosten voor een aansluiting met Poelenburg erg hoog zijn. Bovendien blijkt dat dit de problemen bij de Vijfhoek niet zou oplossen. Ook is er bij een groot deel van omwonenden geen draagvlak . De nu rustige stadsstraat Poelenburg zou ongeveer 15.000 extra voertuigen per dag moeten gaan verwerken. Dit betekent dat deze straat breder zou moeten worden. Dit gaat ten koste van groen, parkeerplaatsen, de breedte van de stoep, de rotonde en de volkstuinen. Met name de direct omwonenden hebben daar fel tegen gereageerd. Dit alles heeft er voor gezorgd dat een aansluiting met Poelenburg het niet heeft gehaald.

Contact

Staat uw vraag niet op de site, neem dan contact met ons op.

U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring