Interview met contractmanager Jaap Visser

Van dialoog tot winnende aanbieding en opdracht

15 mei 2023

Er komt voor het projectteam Aanpak verkeersdrukThorbeckeweg een spannende periode aan. In de nieuwsbrief van oktober gaven wij inzicht in de dialoogfase van de aanbesteding van het project. In deze fase spreken we met aannemers die geïnteresseerd zijn om het werk uit te voeren. Dit keer gaan we in op de inschrijffase. Onze contractmanager Jaap Visser neemt u weer mee.

Afronding dialoogfase

In de periode van november tot en met mei 2023 heeft de tweede dialoogronde plaatsgevonden. Alle -gesprekken met de overgebleven aannemers zijn intussen gehouden en alle vragen gesteld én beantwoord. De partijen hebben in de tweede dialoogronde écht verdieping gezocht in hun slimme oplossing in bouwmethode en -fasering. En ook hoe zij met hun oplossing invulling denken te geven aan de contracteisen en gunningcriteria in hun aanbieding. ‘Denken, want de aanbiedingen zijn nog niet ingediend’, zo zegt Jaap Visser.

‘Het is in de dialoogfase van groot belang dat wij geen oordeel geven over wat de partijen aanreiken. Als opdrachtgever mogen wij geen voorkeur tijdens deze fase kenbaar maken en daarmee de beoordeling en gunning van de aanbiedingen beïnvloeden. Daarom zijn wij tijdens de dialoogfase ondersteund door een extern onafhankelijke begeleider.’

’Na alle gesprekken hebben wij met iedere partij een evaluatie gehouden’, aldus Visser. Heeft de dialoogfase ook gebracht wat partijen en opdrachtgever er van verwacht hadden? ‘Alle partijen gaven terug dat zij écht de ruimte om oplossingen en mogelijkheden te bespreken en te toetsen hebben ervaren. Waarbij de openheid en gelijkwaardigheid in de gesprekken een positief voorteken is voor de samenwerking tijdens de realisatie. Dat is toch een mooi compliment aan alle partijen!’

Inschrijffase

‘Nu komt de inschrijffase er aan’, vervolgt Jaap Visser. ‘Op 25 mei 2023 dienen de partijen hun aanbieding (inschrijving) in bij de opdrachtgever. Dan zijn wij aan zet om deze te beoordelen. Hiervoor is een periode van 2 maanden uitgetrokken.’

‘Om te beoordelen welke aanbieding het beste is, hebben wij gunningcriteria aan de partijen meegegeven waarop zij zich kunnen onderscheiden. Dit zijn: zo min mogelijk hinder, zo min mogelijk milieubelasting en een zo beheerst mogelijke realisatie. Op basis hiervan gunt de opdrachtgever de opdracht aan de aanbieding met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Elk gunningcriterium heeft zijn eigen ‘meetlat’ waar langs de aanbieding wordt gelegd en beoordeeld.’

‘Met de beoordeling op de gunningcriteria verdient de aanbiedende aannemer een bepaalde score. Deze score betreft een fictieve korting op de aanbiedingsprijs. Door de fictieve korting van de aanbiedingsprijs af te trekken is de fictieve aanbiedingsprijs bekend. Op deze fictieve aanbiedingsprijs wordt uiteindelijk het gunningbesluit genomen. Deze manier van gunnen staat beter bekend als ‘gunnen op waarde’. En daarmee weegt ook de prijs mee in de gunning’, aldus de contractmanager.

‘Van de beoordeling wordt een gunningadvies opgesteld op basis waarvan de partners, de samenwerkende opdrachtgevers voor dit project, hun gunningbesluit zullen nemen.’

Start opdracht

‘Uiterlijk 31 juli 2023 zal de opdracht gegund zijn aan de winnende aannemer. Een oplettende lezer heeft gemerkt dat we iets vertraagd zijn. Dit komt omdat de dialoogfase langer heeft geduurd dan vooraf verwacht. Één marktpartij heeft zich tijdens de dialoogfase teruggetrokken, waarop wij, conform de vooraf bekend gemaakte procedure, een nieuwe partij alsnog hebben kunnen laten aanhaken.’

Visser: ‘Na de opdrachtverstrekking aan de winnende partij, heb ik als contractmanager de taak om te borgen dat de aannemer het werk realiseert conform de eisen in de overeenkomst. Dit doe ik samen met het projectteam door het werk van de aannemer gedurende de gehele uitvoeringsperiode tot aan oplevering te toetsen en controleren.’

Foto van Jaap Visser, contractmanager van het project Aanpak verkeersdruk ThorbeckewegContractmanager Jaap Visser

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring