Processtappen en planning

Het project bestaat uit 4 fasen: verkenning, planstudie, planuitwerking en realisatiefase. Hieronder vindt u een uitleg per fase met daarbij een voorlopige planning. 

Verkenning afgerond in 2018
In de zomer van 2018 is de verkenningsfase afgerond. In die fase is een uitgebreide probleemanalyse gemaakt en zijn verschillende oplossingen en ontwerpen afgewogen. Uit de verkenning is naar voren gekomen dat er drie serieuze oplossingen zijn die de knelpunten kunnen aanpakken. Deze zijn in schetsontwerpen uitgewerkt, gesimuleerd in computersoftware en doorgerekend qua kosten. Daaruit is qua oplossend vermogen, inpasbaarheid en draagvlak een voorlopige voorkeur naar voren gekomen. Deze fase is geĆ«indigd met een voorkeursontwerp.

Planstudie september 2018 - april 2019
In de planstudie is het voorkeursontwerp verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Ook is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en maakbaarheid van de voorkeur. In deze fase zijn onderzoeken gedaan naar luchtkwaliteit, geluid, flora & fauna en bodem.

Mogelijkheid om te reageren op planstudie - juni 2019
Aan het einde van de planstudie heeft iedereen zes weken de mogelijkheid gehad om te reageren op het voorkeursontwerp. De reacties zijn gebruikt om het voorkeursontwerp definitief te maken.

Planuitwerking mei 2019 tot en met eerste kwartaal 2021
Na de planstudie is de fase van planuitwerking doorlopen. In deze fase is uiteindelijk een voorlopig ontwerp opgesteld voor de weg en de civiele constructies (zoals de onderdoorgang, fietsbrug en fietstunnel) . Ook zijn voorbereidingen genomen om het voorlopig ontwerp te kunnen aanbesteden. In deze fase zijn ook de planologische procedures opgestart.

Realisatiefase 2021/2027
In 2021 is de fase van planologische procedures afgerond. In mei 2022 is de aanbesteding gestart voor de uitvoering van het project. Op basis van de beste inschrijving qua kwaliteit en kosten is in juli 2023 een aannemer gekozen die het werk gaat uitvoeren. Zij zijn gestart met de voorbereiding om met het (hoofd)werk te beginnen. Na selectie van de winnende aannemer in juli 2023 start deze met de voorbereidingen om met het (hoofd)werk te kunnen beginnen. Zo werken zij het definitief ontwerp uit en maken een uitvoeringsontwerp gemaakt.  
De aannemer, Boskalis, vraagt verschillende vergunningen aan, waaronder een omgevingsvergunning om te bouwen. Deze vergunningprocedure duurt een aantal maanden. Wij verwachten dat Boskalis begin 2024 daadwerkelijk met de uitvoering van het hoofdwerk begint. 

Waar zijn we nu?

In juni 2023 is bekend geworden dat Boskalis de hoofdaannemer voor dit project is geworden. Zij zijn inmiddels gestart met de voorbereiding om met het (hoofd)werk te kunnen beginnen. Er is buiten dus nog niet direct iets zichtbaar.  Wel voeren we ook in 2023 (net als in 2022) al voorbereidende werkzaamheden uit, zoals het aanbrengen van voorbelasting en het verleggen van kabels en leidingen.

Gunning opdracht: juli 2023
Afronding conditionering: november 2023
Start uitvoering werk hoofdaannemer: zomer 2024
Oplevering: 2027

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring