Processtappen en planning

Het project bestaat uit 4 fasen: verkenning, planstudie, planuitwerking en realisatiefase. Hieronder vindt u een uitleg per fase met daarbij een voorlopige planning. 

Verkenning afgerond in 2018
In de zomer van 2018 is de verkenningsfase afgerond. In die fase is een uitgebreide probleemanalyse gemaakt en zijn verschillende oplossingen en ontwerpen afgewogen. Uit de verkenning is naar voren gekomen dat er 3 serieuze oplossingen zijn die de knelpunten kunnen aanpakken. Deze zijn in schetsontwerpen uitgewerkt, gesimuleerd in computersoftware en doorgerekend qua kosten. Daaruit is qua oplossend vermogen, inpasbaarheid en draagvlak een voorlopige voorkeur naar voren gekomen. Deze fase is geëindigd met een voorkeursontwerp.

Planstudie september 2018 - april 2019
In de planstudie is het voorkeursontwerp verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Ook is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en maakbaarheid van de voorkeur. In deze fase zijn onderzoeken gedaan naar luchtkwaliteit, geluid, flora & fauna en bodem.

Mogelijkheid om te reageren op planstudie - juni 2019
Aan het einde van de planstudie heeft iedereen zes weken de mogelijkheid gehad om te reageren op het voorkeursontwerp. De  reacties zijn gebruikt om het voorkeursontwerp definitief te maken.

Planuitwerking mei 2019 tot en met eerste kwartaal 2021
Na de planstudie is de fase van planuitwerking doorlopen. In deze fase is uiteindelijk een voorlopig ontwerp opgesteld voor de weg en de civiele constructies (zoals de onderdoorgang, fietsbrug en fietstunnel) . Ook zijn voorbereidingen genomen om het voorlopig ontwerp te kunnen aanbesteden. In deze fase zijn ook de planologische procedures opgestart.

Realisatiefase 2021/2026
In 2021 is de fase van planologische procedures afgerond. In mei 2022 is de aanbesteding gestart voor de uitvoering van het project. Op basis van de beste inschrijving qua kwaliteit en kosten wordt in juli 2023 een aannemer gekozen die het werk gaat uitvoeren. Na selectie van de winnende aannemer in juli 2023 start deze met de voorbereidingen om met het (hoofd)werk te kunnen beginnen. Zo wordt het definitief ontwerp uitgewerkt en een uitvoeringsontwerp gemaakt. Dit duurt doorgaans een aantal maanden. Ook vraagt de aannemer dan verschillende vergunningen aan, waaronder een omgevingsvergunning om te bouwen. Deze vergunningprocedure duurt ook een aantal maanden. Wij verwachten dat de aannemer begin 2024 daadwerkelijk met de uitvoering van het hoofdwerk begint. Zodra er een aannemer gekozen is, kunnen we meer vertellen over de uitvoeringsplanning.

Waar zijn we nu?

Op dit moment zijn we druk bezig met het vinden van een aannemer die het werk qua tijd, geld, weinig hinder en kwaliteit het beste kan uitvoeren.

Hieronder ziet u de meest actuele planning:

Gunning opdracht: juli 2023
Afronding conditionering: november 2023
Start uitvoering werk hoofdaannemer: zomer 2023
Oplevering: december 2027


Wist je dat….

als de aannemer aan boord is in juli 2023, er buiten niet meteen wat zichtbaar zal zijn. Het grote werk begint namelijk pas een aantal maanden later. Wel voeren we ook in 2023 (net als in 2022) al wat voorbereidende werkzaamheden uit zoals het aanbrengen van voorbelasting en het verleggen van kabels en leidingen.
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring