Processtappen en planning

Het project bestaat uit 4 fasen: verkenning, planstudie, planuitwerking en realisatiefase. Hieronder vindt u een uitleg per fase met daarbij een voorlopige planning. 

Verkenning afgerond in 2018
In de zomer van 2018 is de verkenningsfase afgerond. In die fase is een uitgebreide probleemanalyse gemaakt en zijn verschillende oplossingen en ontwerpen afgewogen. Uit de verkenning is naar voren gekomen dat er 3 serieuze oplossingen zijn die de knelpunten kunnen aanpakken. Deze zijn in schetsontwerpen uitgewerkt, gesimuleerd in computersoftware en doorgerekend qua kosten. Daaruit is qua oplossend vermogen, inpasbaarheid en draagvlak een voorlopige voorkeur naar voren gekomen. Deze fase is geeindigd met een voorkeursontwerp.

Planstudie september 2018 - april 2019
In de planstudie is het voorkeursontwerp verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Ook is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en maakbaarheid van de voorkeur. In deze fase zijn onderzoeken gedaan naar luchtkwaliteit, geluid, flora & fauna en bodem.

Mogelijkheid om te reageren op planstudie - juni 2019
Aan het einde van de planstudie heeft iedereen zes weken de mogelijkheid gehad om te reageren op het voorkeursontwerp. De  reacties zijn gebruikt om het voorkeursontwerp definitief te maken.

Planuitwerking mei 2019 tot en met eerste kwartaal 2021
Na de planstudie is de fase van planuitwerking doorlopen. In deze fase is uiteindelijk een voorlopig ontwerp opgesteld voor de weg en de civiele constructies (zoals de onderdoorgang, fietsbrug en fietstunnel) . Ook zijn voorbereidingen genomen om het voorlopig ontwerp te kunnen aanbesteden. In deze fase zijn ook de planologische procedures opgestart.

Realisatiefase 2021/2026
In 2021 is de fase van planologische procedures afgerond. In mei 2022 start de aanbesteding voor de uitvoering van het project. Op basis van de beste inschrijving qua kwaliteit en kosten wordt in het voorjaar van 2023 een aannemer gekozen die het werk gaat uitvoeren. Na selectie van de winnende aannemer start de aannemer met de voorbereidingen om met het werk te kunnen beginnen. Zo wordt het definitief ontwerp uitgewerkt en een uitvoeringsontwerp gemaakt. Dit duurt doorgaans een aantal maanden.  Ook vraagt de aannemer dan een bouwvergunning aan. Dit duurt ongeveer een half jaar. Vanaf eind 2023/begin 2024 start de daadwerkelijke uitvoering.

Waar zijn we nu?

Hieronder ziet u de laatste planning.  Door de ontwikkelingen rond de stikstofproblematiek en de recente beperkingen door de coronacrisis is de planning aangepast. De planning ziet er nu als volgt uit:

Overzicht planning aanpak verkeersdrukte Thorbeckeweg feb 2022

Door op de afbeelding te klikken kunt u deze vergroten.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring