Nieuwsberichten

Boskalis voert werk uit voor project Aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg

Gepubliceerd op 19 juli 2023

Aannemersbedrijf Boskalis Nederland B.V neemt de uitvoering op zich voor het project Aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg. Na een uitgebreid aanbestedingstraject is de uitvoering van het project gegund aan Boskalis. In het project wordt de verkeersdruk aangepakt, de doorstroming van het autoverkeer, het OV en de veiligheid voor fietsers wordt verbeterd.

Gerard Slegers, wethouder Zaanstad en vicevoorzitter Vervoerregio Amsterdam: “Ik ben ontzettend blij dat er nieuwe stappen worden gezet bij het project. De Thorbeckeweg is een belangrijke toegangsweg. Niet alleen lokaal voor de gebieden Zaandam Zuid, Poelenburg en Zaandam Centrum, maar ook regionaal rijden veel mensen via deze weg van en naar Zaanstad. Om Zaanstad en de regio in de toekomst beter bereikbaar te maken is het belangrijk dat we daar de verkeerdrukte aanpakken.”

In mei 2022 is gestart met de aanbesteding. Tijdens de aanbestedingsprocedure zijn gesprekken gevoerd met verschillende aannemers. Boskalis werd uiteindelijk het beste beoordeeld op de drie gunningscriteria: zo min mogelijk hinder voor het verkeer en de omgeving, zo min mogelijke milieubelasting en het ontzorgen van de opdrachtgever.


Project aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg

Aanpak verkeersdrukte Thorbeckeweg is een gezamenlijk project van de Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland, gemeente Oostzaan en de gemeente Zaanstad. Doel van het project is om de doorstroming voor het wegverkeer en de fietsers te verbeteren bij de Thorbeckeweg. Daarnaast zorgt de herinrichting voor een kortere reistijd van het openbaar vervoer op de N516. Om dit doel te bereiken worden verschillende maatregelen getroffen, zoals een onderdoorgang op het kruispunt Vijfhoek (Thorbeckeweg/Wibautstraat) en een fietstunnel ter hoogte van bedrijventerrein Skoon in Oostzaan.

Rosemarijn Dral, wethouder mobiliteit gemeente Oostzaan: “De gunning is een prachtig moment in het project. Oostzaan krijgt straks een fietstunnel bij de Verlengde Stellingweg en een mooie fietsbrug bij de Ambacht. Dit betekent een betere verkeersveiligheid voor onze fietsers. Met de gunning is er nu een partij die dit gaat uitvoeren. Uiteraard ben ik daar heel blij mee.”

Wethouder Gerard Slegers, wethouder Rosemarijn Dral, gedeputeerde Jeroen Olthof


Verdere uitvoering

Gedeputeerde Jeroen Olthof, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Mobiliteit en Bereikbaarheid: “De provinciale weg N516-Thorbeckeweg is een belangrijke ontsluitingsweg voor Zaanstad. Met het oog op de geplande woningbouw in het gebied is het noodzakelijk om de veiligheid en doorstroming te verbeteren. Met name voor fietsers zie ik mooie verbeteringen in de situatie. Met het gunnen van deze opdracht kan de realisatie van het project nu echt van start.”

Nu de gunning van de aanbesteding definitief is, gaat de aannemer aan de slag met het maken van een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp. Dit proces neemt ruim één jaar in beslag. In dat jaar zijn in het projectgebied wel voorbereidende werkzaamheden te zien, zoals het verleggen van kabels en leidingen en het bouwrijp maken van de grond. Daarna vraagt de aannemer verschillende vergunningen aan, waaronder een omgevingsvergunning om te kunnen bouwen. Deze vergunningprocedure duurt ook een aantal maanden. Wij verwachten dat de aannemer de eerste helft van 2024 daadwerkelijk met de uitvoering van het hoofdwerk begint.


Meer nieuws:

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring