Nieuwsberichten

Herplant bomen buiten de grenzen van het project

Gepubliceerd op 15 mei 2023
Afbeelding

Om de maatregelen te kunnen uitvoeren die gaan zorgen voor een betere doorstroming op de Thorbeckeweg – N516, is het nodig bomen weg te halen. In totaal 574. Het afgelopen jaar zijn er al bomen gekapt om plaats te maken voor de voorbereidende werkzaamheden. Om het groen op pijl te houden dient er voor iedere gekapte boom een nieuwe boom herplant te worden. Dit lukt jammer genoeg niet voor alle bomen binnen de grenzen van het project, omdat daarvoor straks te weinig ruimte is. Ruim 180 bomen krijgen daarom een plek elders in Zaanstad.

Groenplan voor de herplant van bomen

Groen is belangrijk voor de stad. Als voorwaarde voor een kapvergunning is opgenomen dat voor iedere boom die wordt gekapt, een nieuwe boom moet worden herplant. Om de herplant in het project Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg – N516 goed uit te voeren is samen met de klankbordgroep Groen een Groenplan opgesteld. Hiervoor zijn verschillende bijeenkomsten geweest in aanloop naar de aanvraag voor de kapvergunningen. De klankbordgroep Groen wordt vertegenwoordigd door bewoners, raadsleden, Kontakt Milieubeheer Zaanstreek en Groen Zaans.

Zoektocht naar locaties

Het Ingenieursbureau van de gemeente Zaanstad is in samenwerking met  het projectteam een zoektocht gestart naar andere delen in Zaanstad, waar we de ruim 180 bomen kunnen plaatsen. Voor de vraag of een locatie geschikt is, is bijvoorbeeld belangrijk of er geen kabels en leidingen liggen. Of andere obstakels, zoals zonnepanelen. Ook moet de bodem geschikt zijn om bomen in te laten groeien. Daarnaast is er gekeken naar de soorten bomen die geplant worden. Inheemse soorten hebben de voorkeur. Met “inheems” bedoelen we boomsoorten die zonder invloed van de mens al eeuwenlang voorkomen in een gebied. Deze boomsoorten zijn bijvoorbeeld goed in staat zich aan te passen aan klimaatveranderingen.

Bijeenkomst met klankbordgroep Groen levert voorlopige lijst met bomen en locaties

Op woensdag 19 april hebben we de aanwezigen van de klankbordgroep Groen meegenomen in ons onderzoeksproces. Er zijn verschillende locaties en soorten bomen gepresenteerd. Ook konden de aanwezigen suggesties doen voor soorten bomen en locaties in Zaanstad. Resultaat van de bijeenkomst is dat er op dit moment 8 voorgenomen locaties zijn vastgesteld die verder op haalbaarheid worden onderzocht. Daarnaast is er een conceptlijst van soorten opgesteld die kunnen worden herplant op de locaties. Als beide documenten definitief zijn, zullen we de resultaten delen.

Planning

Het Ingenieursbureau van Zaanstad werkt er hard aan om voor augustus alle voorbereidende werkzaamheden klaar te hebben zodat de bomen daarna besteld kunnen worden. Als dit allemaal goed gaat, start (de in groen gespecialiseerde) aannemer in november van dit jaar met herplanten. 


Meer nieuws:

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring